Mサイズ(長辺100㎝未満)

天板【パープルハート】PH_M001

  • ¥ 12,804

天板【レンゲ】R_M002

  • ¥ 28,754

天板【ブビンガ】B_M001

  • ¥ 39,312

天板【レンゲ】R_M001

  • ¥ 15,725

天板【スプルース】S_M001

  • ¥ 6,739